<<<

Dokumenty obowiązujące podczas organizacji matury w 2007 r

Propozycja wyboru programów i środowisk            >>>

ogłoszona przez dyrektora CKE


Dokumenty obowiązujące podczas organizacji matury w 2005 r

Techniczne warunki przeprowadzenia egzaminu     >>>


Zadania administratora (opiekuna pracowni)          >>>


Zalecenia dla zdających                                             >>>


Oświadczenie zdającego                                            >>>


Ankieta dla szkoły                                                      >>>


Propozycja wyboru programów i środowisk            >>>

ogłoszona przez dyrektora CKE


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 24 stycznia 2000 r.

w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz odpłatności za wykonywanie tych czynności

(Dz. U. Nr 6, poz.73 i Nr 107, poz. 1132, z 2002 r. Nr 48, poz. 446, Nr 70, poz. 648 i Nr 159, poz. 1320 oraz z 2003 r. Nr 61, poz. 537)

obowiązuje od dnia 31 stycznia 2000 r.

10a. W świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, trzyletniego liceum profilowanego i czteroletniego technikum oraz innych drukach szkolnych obok nazwy obowiązkowego zajęcia edukacyjnego realizowanego w zakresie rozszerzonym wpisuje się wyrazy "(zakres rozszerzony)", a w przypadku zajęcia edukacyjnego: technologia informacyjna wpisuje się wyraz "(informatyka)".

   <<<