<<<

1 spotkanie w dniu 23 września 2003

Jak przygotowywać uczniów do nowej matury z informatyki.

Plan pierwszych warsztatów

1. Informacje ogólne o maturze 2005                                                                 >>>

2. O Informatorze maturalnym Informatyka od 2005 roku

Informator składa się z części ogólnej, wspólnej dla wszystkich i części szczegółowej, opisującej egzamin z informatyki.

              Część ogólna obejmuje:

              I Wstęp,

              II Podstawy prawne egzaminu

              III Matura 2005 w pytaniach uczniów oraz

              VII Informacje, terminy

3. Terminy do zapamiętania dla nauczycieli informatyki                                      >>>

4. Podstawa Programowa z Informatyki Dz. Ust. z 2002 r. Nr 51 poz. 458       >>>

Uwaga, przedmiot Informatyka jest rozwinięciem profilowym technologii informacyjnej, realizowanej w ramach kształcenia ogólnego

5. Struktura i forma egzaminu str. 17-18 w Informatorze maturalnym od 2005 roku

6. Standardy wymagań egzaminacyjnych str. 19-20 w Informatorze maturalnym od 2005 roku

7. Rozwiązujemy zadania i przyznajemy punkty wg schematu oceniania, do zadań z arkusza 1 str. 30-39 w Informatorze maturalnym od 2005 roku

8. Sprawdzamy, oceniamy, porównujemy z dołączoną oceną przykładowe prace uczniów z arkusza 1

Wnioski po pierwszych warsztatach

1. Szczegółówe informacje o zasadach nowego egzaminu maturalnego są podane w Informatorze maturalnym od 2005 roku dlatego każdy nauczyciel przygotowujący uczniów do matury oraz sami uczniowie powinni dokładnie poznać ich zawartość.

2. Istotną częścią Informatora maturalnego Standardy wymagań egzaminacyjnych podstawowy dokument prawny, regulujący zakres i poziom wymaganej na egzaminie maturalnym wiedzy i umiejętności.

Ważną wskazówką dla nauczycieli, jakie metody i materiały wybrać, aby prawidłowo przygotować młodzież do matury, są podane w Informatorze szczegółowe opisy wymagań, precyzujące zakres treści oraz umiejętności, które są sprawdzane na egzaminie w ramach określonego standardu.

3. Informator maturalny może być bardzo pomocnym narzędziem nauczyciela w bezpośredniej pracy z uczniami, ale nauczyciel, aby go efektywnie wykorzystać, musi go po pierwsze dokładnie poznać, a po drugie zrozumieć.

4. Nauczyciel, przygotowując uczniów do matury, może wykorzystać całe arkusze zamieszczone w Informatorze lub ich fragmenty. Może np. wydrukować czyste arkusze 1 (w całości) i na dwóch godzinach lekcyjnych dać do rozwiązania swoim uczniom (2 godziny lekcyjne razem z przerwą, dają czas potrzebny do rozwiązania 1 arkusza maturalnego + podanie przez nauczyciela zasad kodowania arkuszy, aby uczniowie wzajemnie nie znali swoich kodów).
Uczniowie po rozwiązaniu zadań z 1 arkusza mogą dostac od nauczyciela schematy oceniania i oceniać arkusz kolegi według tych zasad.
Następnie wszystkie prace uczniów może powtórnie ocenić nauczyciel. Na zakończenie uczeń mógłby otrzymać 2 oceny: za rozwiązanie arkusza i za ocenienie arkusza kolegi.
Koniecznie na zakończenie nauczyciel powinien omówić wykonanie zadań, powinien odnieść je do standardów i wymagań egzaminacyjnych. Wszyscy uczniowie powinni zastanowić się nad najczęściej popełnianymi błędami i wyciągnąć wnioski z wykonania zadań.

5. Można zwrócic uwagę uczniów przed/po rozwiązaniu arkusza 1 na:


   <<< do głównej    <<< do 2