<<<

2 spotkanie w dniu 28 października 2003

Jak przygotowywać uczniów do nowej matury z informatyki.

Warto wiedziec ze:      (15 min.)

Informacje o standardach przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej (Dokument przygotowany przez Radę ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej - sierpień 2003 r.)                                      >>>

Proszę zwrócić uwagę w standardach na rozróżnienie dotyczące określenia nauczyciela TI i nauczyciela informatyki

Informacja z posiedzenia Rady ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej (18.09.2003 r.): "Od 1 września przyszłego roku wchodzi w życie nowy standard kształcenia nauczycieli zawierający wymóg uzyskiwania przez nauczycieli certyfikatu umiejętności informatycznych. Wydaje się właściwym podjęcie tego tematu na jednym z najbliższych posiedzeń Rady."

Nauczyciel, który pragnie przygotować uczniów do jak najlepszego wyniku na egzaminie maturalnym, a także chce pomagać uczniom w nabywaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności, powinien ćwiczyc na lekcjach umiejętności kluczowe oraz sprawdzać je i oceniać

Umiejętności te określono na początku Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników z 26 lutego 2002 roku Dz. Ust. Nr 51 poz. 458

Po ogólnym zapisie, że:

"Nadrzędnym celem pracy edukacyjnej każdego nauczyciela jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia. Konieczna jest harmonijna realizacja zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Zadania te tworzą wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela."

Wymienione są te umiejętności kluczowe, które pozwolą przygotować się uczniom do studiów i pracy w warunkach współczesnego swiata.

"...Nauczyciele tworzą uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:

1) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią odpowiedzialności,

2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowywania do publicznych wystąpień,

3) efektywnego współdziałania w zespole, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,

4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób,

5) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi,

6) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków,

7) rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,

8) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

..."

Należy pamiętać, że umiejętności kluczowe wymienione w Podstawie programowej są tożsame z tzw. Kompetencjami berneńskimi, sformułowanymi jako postulat dla wszystkich szkół europejskich podczas sympozjum zorganizowanego przez Radę Europy w marcu 1996 roku w Bernie.

UWAGA

Zadania egzaminacyjne - maturalne różnią się nieco od tych stosowanych w praktyce szkolnej:

To oznacza, że nie wszystkie umiejętności kluczowe w pełni mogą zostać sprawdzone na egzaminie maturalnym. Niektóre można kształtować i sprawdzać tylko w sytuacjach szkolnych

Czym się dzisiaj zajmiemy?

 1. Przypomnienie najważniejszych spraw z ubiegłych zajęć:      (10 min)
  • Jak czytać informator maturalny?
  • Różne funkcje, jakie w systemie oświaty pełnią Podstawa programowa i Standardy wymagań egzaminacyjnych
  • Skąd się wzięły różnice w zadaniach w przykładowym arkuszu I rozwiązywanym przez uczniów, a w arkuszu zamieszczonym w rozdziale VI informatora
 2. Kontynuacja dogłębnego poznawania informatora maturalnego dotyczącego arkusza II - zadań praktycznych przy komputerze.
  • Rozwiązanie zadań z drugiego arkusza w 2 osobowych grupach.       (45 min)
  • Analiza rozwiązywanych zadań według kolejności: budowa zadania -> określenie czynności badanej - co tak naprawdę jest sprawdzane w zadaniu-> wybór obszaru standardu -> opis umiejętności (wymagań). Praca w grupach 5 osobowych.       (20 min)
  • Przedstawiciele grup referują wyniki swojej pracy i dyskutują nad wnioskiem końcowym dotyczącym prawidłowości konstrukcji zadań egzaminacyjnych.      (15 min.)
  • Sprawdzenie dwóch dołączonych do informatora prac uczniowskich według schematu oceniania zadań z arkusza II. Praca w grupach 2 osobowych.      (60 min.)
  • Porównanie ocen grup za zadania z oceną zamieszczoną w informatorze.      (15 min.)
 3. Na kolejne zajęcia proszę przyjść z informatorem maturalnym oraz przemyśleć jakie zadanie możnaby ułożyć, aby nadawało się na egzamin maturalny.

   <<<